Γινε Μελος/ Become a Member

Οι Young Liberals Greece έχουν ως στόχο την προώθηση των αξιων της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των αθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτικής ανεξαρτησίας και της διαφάνειας στην νέα γενιά. Κάθε ενήλικος Έλληνας πολίτης ή και αλλοδαπός, που δέχεται και συμφωνεί με τα παραπάνω μπορεί να γίνει μέλος της οργάνωσης. Τα συνδεδεμένα μέλη απολαμβάνουν το προνόμιο της ελεύθερης εισόδου και συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις των Young Liberals Greece, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος κάθε συνδεδεμένο μέλος των Young Liberals Greece, θεωρείται αυτοδικαίως συνδεδεμένο μέλος του LYMEC- European Liberal Youth.

The Young Liberals of Greece aim to promote the values ​​of freedom, democracy, human rights, political independence and transparency in the younger generation. Any adult Greek citizen or alien who accepts and agrees with the above may become a member of the organization. Associate members enjoy the privilege of free entry and participation as a priority in all events and actions of Young Liberals Greece, both in Greece and abroad. Finally, every Associate member of the Liberal Liberal Party of Greece is considered to be an automatically associated member of LYMEC – European Liberal Youth.

*Οι Young Liberals Greece συμμορφώνονται πλήρως με τον γενικό κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η απεγγραφή είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

*Young Liberals Greece fully comply with the General Data Protection Regulation. Members can be deleted at any time.

Σπουδές/ Studies: (required)
Λύκειο/ High SchoolΑΕΙ,Κολέγιο/University,CollegeΜεταπτυχιακό/ AfterstudiesΔιδακτορικό/ PhD